ܒܝܬ ܛܘܣܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܛܝܣܬܐ ܒܒܝܬ ܛܘܣܐ

ܒܝܬ ܛܘܣܐ ܗܘ ܕܘܟܬܐ ܕܢܦܪ̈ܚܢ ܘܢܝ̈ܬܒܢ ܛܝܣ̈ܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܹܝܬ݂ ܛܲܘܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒ̈ܵܬܲܝ ܛܲܘܣܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܶܝܬ݂ ܛܰܘܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒ̈ܳܬܰܝ ܛܰܘܣܳܐ)